تخفیف مشهد mashhad9 | mashhad takhfif, mashhadtakhfif تخفیف مشهد خدمات رفاهی در مشهد مقدس http://mashhadtakhfif.mihanblog.com 2020-01-27T20:00:03+01:00 text/html 2020-01-24T19:26:14+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی مشهد تخفیف http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/22 <ul style="line-height: 21px; margin: 0px; list-style: outside none none; padding: 0px; color: rgb(120, 120, 120); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px;"><center><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider1.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=3&amp;id=m8qf8znn2arakuk&amp;w=300&amp;h=300" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="300" height="300" style="margin: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px;"></iframe><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider1.php?play=1&amp;ct=1&amp;max=3&amp;id=syrgg2zftmggigc&amp;w=300&amp;h=300" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="300" height="300" style="margin: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px;"></iframe></center><center><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider1.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=3&amp;id=t8ib06p9xgnc0od&amp;w=300&amp;h=300" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="300" height="300" style="margin: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px;"></iframe><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider1.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=3&amp;id=4t2djqil8b4r6lc&amp;w=300&amp;h=300" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="300" height="300" style="margin: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px;"></iframe><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider1.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=3&amp;id=ubcjppwobujw9u-&amp;w=300&amp;h=250" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="300" height="250" style="margin: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px;"></iframe><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider1.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=3&amp;id=n57m4kgp9ox7cja&amp;w=300&amp;h=300" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="300" height="300" style="margin: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px;"></iframe></center><center><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider1.php?play=1&amp;ct=0&amp;max=3&amp;id=6n1b6f6jtsw-44f&amp;w=300&amp;h=250" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="300" height="250" style="margin: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px;"></iframe></center><div style="text-align: center;"><ul style="line-height: 21px; margin: 0px; list-style: outside none none; padding: 0px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(2, 133, 206); border: medium none;"><a href="http://mashhad7.ir/" target="" title="" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/takh.jpg" alt="تخفیف ویژه" style="max-width: 640px;"></a></div><div style="color: rgb(2, 133, 206); border: medium none;"><b><font size="2"><a href="http://mashhad7.ir/" target="" title="" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none;"><font face="Mihan-IransansBold">تخفیف های ویژه -&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansBold;">برای اشخاص ویژه</span></a></font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"></div></ul></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(59, 59, 59);"><a target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://mashhad7.ir//post/2482&amp;title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%85%D9%84%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none; text-align: justify; margin-left: 15px; display: inline !important;"><b style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large; text-align: center;">شهربازی سرزمین عجایب&nbsp;</b></a></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#333399"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#ff0000"><b>&nbsp;50% تخفیف</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#333399" size="3"><b>ارزش کارت شهربازی : 120000 تومان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#333399" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#333399" size="3"><b>پرداختی شما : 60000 تومان</b></font></div>-------------------------------------------------------<div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">استخر ارمغان&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b>(ابتدای بلوار فرامرز عباسی)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>قیمت اصلی : 35000 تومان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پرداختی شما : 24000</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>--------------------</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="4"><b>استخر هتل مدینه الرضا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b>(خیابان شیرازی ، نزدیک حرم)</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>قیمت اصلی : 37000 تومان</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پرداختی شما : 17000</b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>--------------------</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="4"><b>استخر ثامن الائمه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b>(بلوار سجاد-خ بزرگمهر)</b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>قیمت اصلی : 10000 تومان</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پرداختی شما : 7500</b></font></div></div></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>--------------------</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="4"><b>استخر آبی هشتم&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>(بلوار حجاب)</b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>قیمت اصلی : 15000 تومان</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پرداختی شما : 9500</b></font></div></div></div></div></ul> text/html 2020-01-18T17:34:42+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی تخفیف مشهد http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/19 <h2 class="title" style="color: rgb(2, 133, 206); font-family: custom, tahoma; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px 0px 10px; padding: 12px 0px 0px; text-transform: uppercase; font-size: 25px; direction: rtl; height: 38px; text-align: right;"><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-size: 15px;">&nbsp;</span></h2><div class="entry" style="direction: rtl; padding: 0px 0px 30px; text-align: justify; color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px;"><h1 class="title" style="color: rgb(2, 133, 206); font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px 0px 10px; padding: 12px 0px 0px; text-transform: uppercase; font-size: 25px; direction: rtl; height: 38px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" color="#000099">مشتری هیچگاه برای ویژگی‌های محصول آن را نمی‌خرد بلکه راضی می‌شود این ویژگی‌ها فایده‌ای برای او دارند که آن را می‌خرد.</font></h1><div class="entry" style="direction: rtl; padding: 0px 0px 30px;"><div class="ui--blog-content" style="text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">متاسفانه بسیاری از فروشندگان از ویژگی‌های محصول حرف می‌زنند و می‌گذارند خود مشتری بفهمد که فواید این ویژگی‌ها چیست. این یعنی از مشتری بخواهیم وظیفه سنگین ما را به دوش بکشد.</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">اگر شروع به گفتن فواید محصول خود کنیم خیلی بیشتر مشتری خواهیم داشت تا اینکه ویژگی‌هایی که دارد را بگوییم.اینجا به شش قانون راجه به آن می‌پردازیم.</font></p><ol style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px 25px; padding: 0px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><li style="list-style: outside none none; line-height: 20px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><span style="font-weight: 700; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">تفاوت بین ویژگی و فایده را بدانیم.</font></span></li></ol><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">ویژگی چیزیست که محصول دارد یا انجام میدهد. فایده چیزیست که برای مشتری ما معنای محصول است.</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">غلط: این ماشین یک سقف محکم ایمنی دارد.</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">درست: این ماشین خانواده شما را ایمن نگه میدارد.</font></p><ol start="2" style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px 25px; padding: 0px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><li style="list-style: outside none none; line-height: 20px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><span style="font-weight: 700; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">استفاده از زبان واضح و ساده.</font></span></li></ol><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">مشتری فواید را در صورتی که با زبان ساده و راحت و خودمانی مطرح شود بیشتر به یاد می‌آورد و احساساتش را برمی‌انگیزد.</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">غلط: این سقف در حادثه تصادف رانندگی محافظت خوبی از سرنشینان می‌کند.</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">درست: اگر ماشین چپ کند شانس زیادی وجود دارد که بتوانید بدون صدمه از آن خارج شوید.</font></p><ol start="3" style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px 25px; padding: 0px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><li style="list-style: outside none none; line-height: 20px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><span style="font-weight: 700; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">از اصطلاحات خاص و زبان بیزنس استفاده نکنیم.</font></span></li></ol><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">هیچ چیز بدتر از استفاده از کلیشه‌های بیزنسی و اصطلاحات فنی خلق افراد را تنگ نمی‌کند</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">غلط:پیاده سازی پروتکل ۸۰۲۱۰</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">درست: می‌توانی هرکجا که خواستی مجازی وصل شوی.</font></p><ol start="4" style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px 25px; padding: 0px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><li style="list-style: outside none none; line-height: 20px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><span style="font-weight: 700; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">لیست فواید را کوتاه کنیم</font></span></li></ol><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">بیشتر افراد می‌توانند در یک آن چند فکر در ذهن داشته باشند لیست بلندبالای فواید فقط آن‌ها را گیج می‌کند.</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">غلط: این لیست ۱۰ فایده برتر این محصول است.</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">درست: دو چیز مهم راجع به محصول اینست که…</font></p><ol start="5" style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px 25px; padding: 0px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><li style="list-style: outside none none; line-height: 20px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><span style="font-weight: 700; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">تاکید بر چیزی که برای شما یا شرکت مهم است.</font></span></li></ol><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">فواید عمومی محصول باعث می‌شود مشتری شما محصول شما را بخرد اما او باید بداند چه چیزی شما را از بقیه متمایز می‌کند.</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">غلط: نرم‌افزار ما به شما کمک می‌کند مولد باشید.</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">درست:مشتری‌های ما اعلام کرده‌اند که با استفاده از نرم افزار ما ۳۰% از هزینه‌هایشان کم شده است یعنی دوبرابر متوسط کل صنعت.</font></p><ol start="6" style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px 25px; padding: 0px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><li style="list-style: outside none none; line-height: 20px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><span style="font-weight: 700; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">فواید خود را به طور مشخص بیان کنید</font></span></li></ol><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">مشتری‌ها از فوایدی که با کلمات مبهم و مختصر بیان می‌شوند خوششان نمی‌آید بلکه یک فایده در صورتی در ذهن می‌ماند که مشخص و واضح باشد.</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">غلط: ما هزینه‌های نگهداری کالای شما را کاهش می‌دهیم.</font></p><p style="line-height: 21px; margin: 0px 0px 18px; text-rendering: optimizelegibility; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; filter: none !important;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="4">درست: ما دقیقا 25% از هزینه‌های نگهداری کالای شما را کاهش می‌دهیم.</font></p></div></div></div> text/html 2020-01-08T22:06:57+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی mashhadtakhfif http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/17 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="6" color="#3333ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/mashhadtakhfif.jpg" alt="mashhadtakhfif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/mashhadtakhfif.jpg" alt="mashhadtakhfif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/mashhadtakhfif.jpg" alt="mashhadtakhfif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/mashhadtakhfif.jpg" alt="mashhadtakhfif"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="6" color="#33ccff"><b style="">mashhadtakhfif</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="6" color="#3333ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/mashhadtakhfif.jpg" alt="mashhadtakhfif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/mashhadtakhfif.jpg" alt="mashhadtakhfif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/mashhadtakhfif.jpg" alt="mashhadtakhfif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/mashhadtakhfif.jpg" alt="mashhadtakhfif"></font></div> text/html 2020-01-02T04:10:16+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی مشهد سرزمین ضامن آهو پایتخت معنوی ایرانیان http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/15 <div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/mashhad_tourism.jpg" alt="MASHHAD" style="max-width: 640px;"></div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="6" color="#ff0000"><a href="http://mashhad7.ir/post/tag/mashhadtakhfif" target="" title="mashhadtakhfif" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none;">MASHHAD</a></font></div><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#333399" size="3"><sup><b>مشهد سرزمین ضامن آهو پایتخت معنوی ایرانیان</b>&nbsp;و بسیاری از شیعیان جهان است. شهری که خواب ندارد و روز و شبش حالا دیگر تفاوت چندانی ندارد. قطارها، هواپیماها و جاده های منتهی به این شهر جذاب و دوست داشتنی همیشه خدا پر از حضور مسافرین و زائرینی است که خودشان را از گوشه و کنار ایران و شاید جهان به آغوش امام رئوف می رسانند. مشهد با داشتن 27 میلیون گردشگر در میان تمام شهرهای ایران نیز بی رقیب است. این کلان شهر بزرگ که شاید به جرات بتوان آن را خانه دوم هر ایرانی نامید حالا چندین سال است که گام های بلندی برداشته تا از پس میهمان ها داخلی و خارجی پرشمارش بربیاید. برج ها، مال ها، مجتمع های تفریحی، رستوران ها و بسیاری از تغییرات نو که شاید هیچ کش فکر نمی کرد روزگاری ردپایش را در مشهد ببیند حالا کم کم از مشهد شهری متفاوت تر ساخته است. شهری که با محوریت امام رئوف و داشتن یک وجهه معنوی و مذهبی قوی تبدیل به یک قطب گردشگری قدرتمندتر شده است.</sup></font></span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;"></span><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/mashhad.jpg" alt="mashhad" style="max-width: 640px;"></div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 51);">MASHHAD&nbsp;</span></div><br style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;"><div class="clearfix" style="display: inline-block; color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify; margin-bottom: 20px;"><a target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://mashhad7.ir//post/2766&amp;title=MASHHAD" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; float: left; margin-left: 15px;"><img alt="" src="http://www.mashhad7.ir/post/category/zargary" style="max-width: 640px; border: none; padding: 0px;"></a></div><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</span><b style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">برچسب ها:</b><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</span><a href="http://www.mashhad7.ir/post/tag/MASHHAD" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">MASHHAD&nbsp;</a><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">،&nbsp;</span><a href="http://www.mashhad7.ir/post/tag/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">مشهد تخفیف&nbsp;</a><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">،&nbsp;</span><a href="http://www.mashhad7.ir/post/tag/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">مشهدتخفیف&nbsp;</a><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">،&nbsp;</span><a href="http://www.mashhad7.ir/post/tag/mashhadtakhfif" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">mashhadtakhfif&nbsp;</a><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">،&nbsp;</span><a href="http://www.mashhad7.ir/post/tag/takhfif" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">takhfif&nbsp;</a><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">،</span> text/html 2019-12-29T13:14:18+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی استخرهای مشهد با تخفیف های ویژه http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/14 <div style="text-align: center;"><ul style="line-height: 21px; margin: 0px; list-style: outside none none; padding: 0px; font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: start;"><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><ul style="line-height: 21px; margin: 0px; list-style: outside none none; padding: 0px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(2, 133, 206); border: medium none;"><a href="http://mashhad7.ir/" target="" title="" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/takh.jpg" alt="تخفیف ویژه" style="max-width: 640px;"></a></div><div style="color: rgb(2, 133, 206); border: medium none;"><b><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none;">استخرهای مشهد با&nbsp;<a href="http://mashhad7.ir/" target="" title="" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none;">تخفیف های ویژه&nbsp;</a></font></font></b></div></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(2, 133, 206); border: medium none;"><b><font size="2">---------------------------------------------------------</font></b></div></div></ul></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">استخر ارمغان&nbsp;</b></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b>(ابتدای بلوار فرامرز عباسی)</b></font></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>قیمت اصلی : 35000 تومان</b></font></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پرداختی شما : 24000</b></font></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>--------------------</b></font></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="4"><b>استخر هتل مدینه الرضا</b></font></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b>(خیابان شیرازی ، نزدیک حرم)</b></font></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>قیمت اصلی : 37000 تومان</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پرداختی شما : 17000</b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>--------------------</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="4"><b>استخر ثامن الائمه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b>(بلوار سجاد-خ بزرگمهر)</b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>قیمت اصلی : 10000 تومان</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پرداختی شما : 7500</b></font></div></div></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>--------------------</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="4"><b>استخر آبی هشتم&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>(بلوار حجاب)</b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>قیمت اصلی : 15000 تومان</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پرداختی شما : 9500</b></font></div></div></div></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b><br></b></font></div></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px;"></font></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>مشهد تخفیف بیزینس&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>MASHHADTAKHFIF BUSINESS</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>TEL:09153197424</b></font></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(120, 120, 120); text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"></div></ul></div> text/html 2019-12-26T11:04:56+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی شیرینی سرای طاهر http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/7 <div align="center"><ul style="line-height: 21px; margin: 0px; list-style: outside none none; padding: 0px; color: rgb(120, 120, 120); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: start;"><center><br></center><center><iframe src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/slider1.php?play=1&amp;ct=1&amp;max=4&amp;id=ki2t3n5uaepj-zb&amp;w=300&amp;h=300" scrolling="no" frameborder="0" hspace="0" name="alir" align="center" width="300" height="300" style="margin: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(187, 187, 187); border-radius: 4px;"></iframe></center><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#330000"><b>شیرینی سرای طاهر&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#330000"><b>36071094</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#330000"><b>09367726267</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#330000"><b><img src="http://parstools.com/static/gif-animation/background/gifbj018-parstools.gif" alt=" ابزارهای زیبا سازی"></b></font></div><div style="text-align: center;"><ul style="line-height: 21px; margin: 0px; list-style: outside none none; padding: 0px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(2, 133, 206); border: medium none;"><a href="http://mashhad7.ir/" target="" title="" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/takh.jpg" alt="تخفیف ویژه" style="max-width: 640px;"></a></div><div style="color: rgb(2, 133, 206); border: medium none;"><b><font size="2"><a href="http://mashhad7.ir/" target="" title="" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none;"><font face="Mihan-IransansBold" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none;">تخفیف&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none; font-family: Mihan-IransansBold;">1</span></a>0%</font></b></div></div></ul></div></ul></div> text/html 2019-12-26T11:00:30+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی زیر مانتویی بافت GAP http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/13 <div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 13px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#0099CC">&nbsp;زیر مانتویی بافت GAP</font><br></b><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#009999"><font color="#FF0000"><font color="#009999"><br>بافت کشباف درجه یک</font><br><br><font color="#660099">فوق العاده نرم ، لطیف و سبک<font color="#FF0000"><font color="#FF0066"><br></font></font></font></font></font></b></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 13px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#009999"><font color="#FF0000"><font color="#660099"><font color="#FF0000"><font color="#FF0066"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#009999"><font color="#FF0000"><font color="#660099"><font color="#FF0000"><br><font color="#FF0066">فری سایز (مناسب برای لارج/ایکس لارج)<br></font></font></font></font></font></b><font color="#FF0000"><font color="#FF0066"></font></font></font></font></font></font></font></b><br><img src="http://www.mihanstore.net/pic/SweaterGAPForWomen700main1310.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 3px solid rgb(255, 255, 255); vertical-align: baseline; outline: rgb(197, 197, 197) solid 1px;"><br><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :&nbsp;</span>59000 تومان</strong></p><a target="_blank" href="http://atr.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=1310" dideo-checked="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="http://atr.mihanstore.net/pic/buy2.gif" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></a><font color="#0099CC"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br></b></font><font color="#0099CC"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br></b></font><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">زیر مانتویی بافت GAP یکی از انواع لباس های مناسب برای زمستان و پاییز می باشد. گپ ها به دلیل جنس گرم و در عین حال زیبایی خاصی که دارند مورد استفاده بسیاری از دختران شیک پوش قرار می گیرند. لباس های گپ را می توان به تنهایی یا یا یک مانتو یا پالتو و بارانی شیک پوشید. پوشش مناسب با گپ در زیبایی و ظاهر شیک شما بسیار تأثیرگذار است و یک تیپ خاص را برای شما فراهم می کند. زیر مانتویی بافت GAP مناسب برای استفاده روزمره در پاییز و زمستان می باشد.<div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br><img src="http://atr.mihanstore.net/images/more_product_images/image/138921450-2.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 3px solid rgb(255, 255, 255); vertical-align: baseline; outline: rgb(197, 197, 197) solid 1px;"><br><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">قیمت :&nbsp;</span>59000 تومان</strong></p><a target="_blank" href="http://atr.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=1310" dideo-checked="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(21, 150, 219); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><img src="http://atr.mihanstore.net/pic/buy2.gif" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></a><br><br><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#FF0000"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">ویژگی های زیر مانتویی بافت GAP&nbsp; :</b></font><br></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">- فری سایز (مناسب لارج و ایکس لارج)<br></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">- عرض شانه : 50 سانتی متر<br>- قد آستین : 55 سانتی متر<br>- قد طول : 120 سانتی متر<br></div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">- جنس مانتو: بافت مرغوب</div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">- یقه اسکی و آستین بلند</div><div align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">- بافت کشباف درجه یک</div></div></div></div></div></div> text/html 2019-12-26T09:38:02+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی تخفیف های ویژه http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/12 <div style="text-align: center;"><ul style="line-height: 21px; margin: 0px; list-style: outside none none; padding: 0px; color: rgb(120, 120, 120); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><ul style="line-height: 21px; margin: 0px; list-style: outside none none; padding: 0px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(2, 133, 206); border: medium none;"><a href="http://mashhad7.ir/" target="" title="" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/takh.jpg" alt="تخفیف ویژه" style="max-width: 640px;"></a></div><div style="color: rgb(2, 133, 206); border: medium none;"><b><font size="2"><a href="http://mashhad7.ir/" target="" title="" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none;"><font face="Mihan-IransansBold">تخفیف های ویژه -&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-IransansBold;">برای شما</span></a></font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"></div></ul></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(59, 59, 59);"><a target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=http://mashhad7.ir//post/2482&amp;title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%85%D9%84%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" dideo-checked="true" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none; text-align: justify; margin-left: 15px; display: inline !important;"><b style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large; text-align: center;">شهربازی سرزمین عجایب&nbsp;</b></a></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#333399"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#ff0000"><b>&nbsp;50% تخفیف</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#333399" size="3"><b>ارزش کارت شهربازی : 120000 تومان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#333399" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#333399" size="3"><b>پرداختی شما : 60000 تومان</b></font></div>-------------------------------------------------------<div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">استخر ارمغان&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b>(ابتدای بلوار فرامرز عباسی)</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>قیمت اصلی : 35000 تومان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پرداختی شما : 24000</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>--------------------</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="4"><b>استخر هتل مدینه الرضا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b>(خیابان شیرازی ، نزدیک حرم)</b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>قیمت اصلی : 37000 تومان</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پرداختی شما : 17000</b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>--------------------</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="4"><b>استخر ثامن الائمه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b>(بلوار سجاد-خ بزرگمهر)</b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>قیمت اصلی : 10000 تومان</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پرداختی شما : 7500</b></font></div></div></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>--------------------</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="4"><b>استخر آبی هشتم&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>(بلوار حجاب)</b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>قیمت اصلی : 15000 تومان</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"><b>پرداختی شما : 9500</b></font></div></div></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px;"></font></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مشهد تخفیف بیزینس&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">MASHHADTAKHFIF BUSINESS</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">TEL:09153197424</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"></div><br></ul></div> text/html 2019-09-03T14:08:34+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی مشهد تخفیف | mashhad takhfif سایت تخفیف و خرید گروهی http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/10 <div><br></div><div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: center;"><div class="site-title" style="font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; text-align: right; font-size: 35px; box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px; color: rgb(78, 195, 225);"><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: center;"><div class="site-title" style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 35px; box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px; color: rgb(78, 195, 225);"><b style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7193343973/23.gif" style="max-width: 640px; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 11px;"><b style="box-sizing: border-box;"><strong style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: -webkit-center;"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7193343973/23.gif" style="max-width: 640px;"></strong></b><strong style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: -webkit-center;"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7193343973/23.gif" style="max-width: 640px;">&nbsp;</strong></b><b style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;"><b style="box-sizing: border-box;"><strong style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: -webkit-center;"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7193343973/23.gif" style="max-width: 640px;"></strong></b><strong style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: -webkit-center;"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7193343973/23.gif" style="max-width: 640px;"></strong></b></div><div class="site-title" style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 35px; box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px; color: rgb(78, 195, 225);"><b style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; color: rgb(59, 59, 59); font-size: medium; font-weight: 400; text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/102/304546/3d.Arm.gif" style="max-width: 640px; text-align: center; color: rgb(59, 59, 59); font-size: medium;"></b></div><div class="site-title" style="font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; text-align: right; font-size: 35px; box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px; color: rgb(78, 195, 225);"></div><div class="site-title" style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 35px; box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px; color: rgb(78, 195, 225);"><b style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;">مشهد تخفیف بیزینس</b></div><div class="site-title" style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 35px; box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px; color: rgb(78, 195, 225);"><b style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;">&nbsp;</b><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;">mashhadtakhfif Business</span></div><div class="site-title" style="text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px;"><font color="#cc0000"><span style="font-size: small; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 204, 0); font-family: Mihan-Iransans;">روی موضوع مورد علاقه کلیک کنید&nbsp;</span><span style="font-size: small; font-weight: bold;">&nbsp;...&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: small; font-weight: bold;">راهنمای خدمات&nbsp; :&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;"><font size="3">09216760437</font></span></font></div><div class="site-title" style="font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; text-align: right; box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px; color: rgb(78, 195, 225);"><div class="site-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><font style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 204, 0);"><div style="font-size: 35px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-weight: bold;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 499px; border-collapse: collapse; font-size: 11px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 15.4px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><font color="#ff0000" style="box-sizing: border-box; display: block; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><ul style="line-height: 15.4px; margin: 0px; color: rgb(78, 195, 225); font-weight: 700; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><font color="#ff0000" style="box-sizing: border-box; display: block; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><b><font size="2">سال رونق تولید مبارکباد</font></b></font></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-55" href="http://mashhad7.ir/post/category/55" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000"><font size="3"></font></font></a><font color="#ff0000"><b><font size="3"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-size: 12px; list-style-image: none;"><a class="clearfix category-55" href="http://mashhad7.ir/post/category/55" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-55" href="http://mashhad7.ir/post/category/55" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><a class="clearfix category-46" href="http://mashhad7.ir/post/category/46" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><b><font color="#ff0000">مکانهای تفریحی مشهد</font></b></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-6" href="http://mashhad7.ir/post/category/6" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000"><b>رستورانهای خوب مشهد</b></font></a></li></ul></font></b></font></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-size: 12px; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-55" href="http://mashhad7.ir/post/category/55" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000">&nbsp;رزرو بلیط پرواز و تور</font></a></li></ul></font></li></ul></td><td align="right" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans, tahoma, arial" style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><b><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/web_photo/69/206184.jpg?6649" style="max-width: 640px; color: rgb(78, 195, 225); font-weight: 400; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box; font-size: 11px;"></b></font></font></font></font></td><td align="right" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 164px; border-collapse: collapse;"><a class="clearfix category-46" href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/46" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><div style="box-sizing: border-box;"><div style="box-sizing: border-box;"><font size="1" face="Mihan-IransansLight" color="#ff0000" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">مشهد تخفیف بیزینس امکانات خوب مشهد را به شما معرفی و تخفیف های جذاب، برای کمک به اقتصاد خانواده ها را ایجاد مینماید. با تشکر ، مدیریت سایت</b></font></div></div></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-42" href="http://mashhad7.ir/post/category/42" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; font-weight: bold; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s; display: inline !important;"><font color="#ff0000">رستوران های&nbsp;&nbsp;<b>طرقبه</b></font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-42" href="http://mashhad7.ir/post/category/42" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000"><b></b></font></a><font color="#ff0000"><b>رستوران های&nbsp;<a class="clearfix category-43" href="http://mashhad7.ir/post/category/43" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s; display: inline !important;">شاندیز</a></b></font></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-42" href="http://mashhad7.ir/post/category/42" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; list-style-image: none;"><a class="clearfix category-42" href="http://mashhad7.ir/post/category/42" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-42" href="http://mashhad7.ir/post/category/42" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><a class="clearfix category-70" href="http://mashhad7.ir/post/category/70" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><span style="color: rgb(64, 65, 66);">&nbsp;</span><font color="#ff0000"><b>کافی شاپ - آبمیوه</b></font></a></li></ul></li></ul></td><td align="right" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-51" href="http://mashhad7.ir/post/category/51" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;موج های آبی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-52" href="http://mashhad7.ir/post/category/52" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000">&nbsp;هتل های مشهد</font><br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-63" href="http://mashhad7.ir/post/category/63" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;مشاوره مدیریت</a></li></ul></td><td align="right" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 164px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 15.4px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-size: 12px; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;">&nbsp;<b><font color="#ff0000"><a href="http://mashhad7.ir/post/category/96" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none; font-size: 15px;">شیرینی</a>&nbsp;- قنادی</font></b></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-48" href="http://mashhad7.ir/post/category/48" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><span style="font-size: 12px; color: rgb(64, 65, 66);">&nbsp;</span><font size="2" color="#ff0000"><b>سالن آرایش و زیبایی</b></font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-56" href="http://mashhad7.ir/post/category/56" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;سینماهای مشهد</a></li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-32" href="http://mashhad7.ir/post/category/32" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><b><span style="color: rgb(64, 65, 66);">&nbsp;</span><font color="#ff0000">شهربازی</font></b></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-69" href="http://mashhad7.ir/post/category/69" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;خرید ادکلن</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-68" href="http://mashhad7.ir/post/category/68" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;لوازم کودک</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-62" href="http://mashhad7.ir/post/category/62" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;دنیای دیجیتال<br style="box-sizing: border-box;"></a></li></ul></td><td align="right" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-65" href="http://mashhad7.ir/post/category/65" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;مبلمان استیل و راحتی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-61" href="http://mashhad7.ir/post/category/61" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;آرایشگاه مردانه</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-59" href="http://mashhad7.ir/post/category/59" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محصولات ارگانیک<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-57" href="http://mashhad7.ir/post/category/57" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;ابزار آلات&nbsp;</a></li></ul></td><td align="right" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 164px; border-collapse: collapse;"><div style="box-sizing: border-box;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; color: rgb(107, 107, 107); box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-58" href="http://mashhad7.ir/post/category/58" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;ساعت</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-46" href="http://mashhad7.ir/post/category/46" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000"><b>&nbsp;مکانهای تفریحی مشهد</b></font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-54" href="http://mashhad7.ir/post/category/54" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000"><b>&nbsp;استخر و سونا در مشهد</b></font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; color: rgb(107, 107, 107); box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-23" href="http://mashhad7.ir/post/category/23" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;سوغات مشهد</a></li></ul></div></td></tr></tbody></table></div></font></font></font></font><div align="center" style="font-size: 10px; box-sizing: border-box; text-align: center;"><font size="1" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 499px; border-collapse: collapse;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-47" href="http://mashhad7.ir/post/category/47" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000">پوشاک مردانه - زنانه</font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-50" href="http://mashhad7.ir/post/category/50" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;خودرو</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-49" href="http://mashhad7.ir/post/category/49" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;پزشکی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-74" href="http://mashhad7.ir/post/category/74" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><span style="color: rgb(64, 65, 66);">&nbsp;</span><font color="#ff0000">تبلیغ در مشهد تخفیف</font></a></li></ul></td><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-34" href="http://mashhad7.ir/post/category/34" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000">مطب دندانپزشکی</font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-30" href="http://mashhad7.ir/post/category/30" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;تفریحات سالم</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-35" href="http://mashhad7.ir/post/category/35" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;روانشناس و مشاور&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-28" href="http://mashhad7.ir/post/category/28" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;عینک و معاینات چشم</a></li></ul></td><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 164px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-74" href="http://mashhad7.ir/post/category/74" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله پیروزی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-45" href="http://mashhad7.ir/post/category/45" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله کوهسنگی<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-38" href="http://mashhad7.ir/post/category/38" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله فرامرز</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-44" href="http://mashhad7.ir/post/category/44" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله احمد آباد</a></li></ul><font size="2" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 204, 0);"><b style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"></font></font></b></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-33" href="http://mashhad7.ir/post/category/33" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;عسل و زعفران</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-36" href="http://mashhad7.ir/post/category/36" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;دفتر املاک<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-26" href="http://mashhad7.ir/post/category/26" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><span style="color: rgb(64, 65, 66);">&nbsp;</span><font color="#ff0000">تفریحات خانوادگی</font><br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-22" href="http://mashhad7.ir/post/category/22" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;بیمه</a></li></ul></td><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-16" href="http://mashhad7.ir/post/category/16" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;<font color="#ff0000" style="box-sizing: border-box;">گردشگری</font><span class="sidebar-dez" style="box-sizing: border-box; float: left; font-size: 9px;"><font color="#ff0000" style="box-sizing: border-box;">100 مطلب</font></span></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-27" href="http://mashhad7.ir/post/category/27" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;کتاب</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-21" href="http://mashhad7.ir/post/category/21" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;موبایل<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-15" href="http://mashhad7.ir/post/category/15" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;کامپیوتر</a></li></ul></td><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 164px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 14px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-size: 12px; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-40" href="http://mashhad7.ir/post/category/40" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله سجاد</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-size: 12px; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-39" href="http://mashhad7.ir/post/category/39" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله آزادشهر&nbsp;</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-size: 12px; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-41" href="http://mashhad7.ir/post/category/41" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله بلوار وکیل آباد</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a href="http://mashhad7.ir/post/category/76" style="color: rgb(59, 59, 59); text-decoration-line: none; border: medium none;"><font size="2">محله قاسم آباد</font></a></li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-31" href="http://mashhad7.ir/post/category/31" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font face="Mihan-Iransans, tahoma, arial" style="font-size: 12px;">&nbsp;</font><font size="2">سوپر مارکت</font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-14" href="http://mashhad7.ir/post/category/14" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font size="2">&nbsp;هتل آپارتمان</font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-11" href="http://mashhad7.ir/post/category/11" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font size="2">&nbsp;زوجهای جوان</font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><font size="2" color="#cc0000" style="display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s; border: medium none;"><a href="http://www.mashhad7.ir/post/category/95" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s; border: medium none;">&nbsp;بانوان</a></font></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-11" href="http://mashhad7.ir/post/category/11" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; list-style-image: none;"><a class="clearfix category-11" href="http://mashhad7.ir/post/category/11" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-11" href="http://mashhad7.ir/post/category/11" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><a class="clearfix category-81" href="http://mashhad7.ir/post/category/81" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font size="2">&nbsp;زیورآلات</font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-80" href="http://mashhad7.ir/post/category/80" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font size="2">&nbsp;لوازم منزل</font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-79" href="http://mashhad7.ir/post/category/79" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font size="2">&nbsp;عطر و ادکلن</font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-25" href="http://mashhad7.ir/post/category/25" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000" size="2"><b></b></font></a><font color="#ff0000" size="2"><b><a href="http://mashhad7.ir/post/category/94" style="color: rgb(59, 59, 59); text-decoration-line: none; border: medium none; font-weight: 400; text-align: right;">رونق تولید</a></b></font></li></ul></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-size: 12px; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-11" href="http://mashhad7.ir/post/category/11" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><br></a></li></ul></td><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><font style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 204, 0);"><div class="inside-border" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 45px;"><ul style="line-height: 14px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-18" href="http://mashhad7.ir/post/category/18" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; font-size: 12px; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><ul style="line-height: 14px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; list-style-image: none;"><a class="clearfix category-18" href="http://mashhad7.ir/post/category/18" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; font-size: 12px; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-size: 12px; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-18" href="http://mashhad7.ir/post/category/18" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><a class="clearfix category-86" href="http://mashhad7.ir/post/category/86" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000">سالن زیبایی بانوان</font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-size: 12px; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-85" href="http://mashhad7.ir/post/category/85" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000">&nbsp;کالای دخترانه</font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-size: 12px; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-84" href="http://mashhad7.ir/post/category/84" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;تحلیل اقتصادی<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-83" href="http://mashhad7.ir/post/category/83" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><b><font size="2" color="#ff0000">&nbsp;تعطیلات تابستانی</font></b></a></li></ul></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-18" href="http://mashhad7.ir/post/category/18" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">بازی و سرگرمی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-10" href="http://mashhad7.ir/post/category/10" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><span style="color: rgb(64, 65, 66);">&nbsp;</span><font color="#ff0000">معرفی کالاهای ایرانی</font><br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-25" href="http://mashhad7.ir/post/category/25" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font color="#ff0000">&nbsp;<b>شگفت انگیز</b></font></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-25" href="http://mashhad7.ir/post/category/25" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font size="2"><b></b></font></a><font size="2" style="color: rgb(2, 133, 206);"><b><a href="http://mashhad7.ir/post/category/97" style="color: rgb(59, 59, 59); text-decoration-line: none; border: medium none; font-weight: 400; text-align: right;">مدارس مشهد</a></b></font></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-25" href="http://mashhad7.ir/post/category/25" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><font size="2"><b></b></font></a><font size="2" style="color: rgb(2, 133, 206);"><b><a href="http://mashhad7.ir/post/category/91" style="color: rgb(59, 59, 59); text-decoration-line: none; border: medium none; font-weight: 400; text-align: right;">دانشگاههای مشهد</a></b></font></li></ul></div></font></td><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 164px; border-collapse: collapse;"><div><font face="Mihan-Iransans" style="box-sizing: border-box;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; list-style-image: none;"><i class="icon icon-tags" style="box-sizing: border-box;"><p style="line-height: 18.2px; margin-top: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-style: normal; color: rgb(38, 40, 42); font-size: 13px;"><a title="http://cdn.mobike.ir/2907/ir.mobike.mashhad7/ir.mobike.mashhad7.apk" href="http://cdn.mobike.ir/2907/ir.mobike.mashhad7/ir.mobike.mashhad7.apk" target="" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" style="box-sizing: border-box;"><img border="0" hspace="0" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/mobil.jpg" align="baseline" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/mobil.jpg" width="189" height="150" style="max-width: 640px; box-sizing: border-box; width: 161px; height: 154px; font-size: 11px;"></font></a></p><p style="line-height: 18.2px; margin-top: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-style: normal; color: rgb(38, 40, 42); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Iransans" style="box-sizing: border-box;">نسخه موبایل مشهد تخفیف&nbsp;</font></p><p style="line-height: 18.2px; margin-top: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-style: normal; color: rgb(38, 40, 42); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Iransans" style="box-sizing: border-box;">روی تصویر کلیک کنید</font></p></i></ul></font></div></td></tr></tbody></table></b></font></font></div></font></font></div></font></font></font></font></div></div></div></div></div></div><div class="site-title" style="font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; text-align: right; box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px; color: rgb(78, 195, 225);"><div class="site-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><font style="box-sizing: border-box;"></font></font></div></div></div></div></div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: center;"><div id="wrapper" style="text-align: start;"><div id="page" style="margin: 0px auto; overflow: hidden; padding: 30px 0px; width: 1000px;"><div id="page-bgtop"><div id="page-bgbtm"><div id="content" style="direction: rtl; float: left; width: 640px;"><div class="post" style="border-bottom: 1px dashed rgb(216, 216, 216); margin-bottom: 15px;"><div class="entry" style="direction: rtl; padding: 0px 0px 30px; text-align: justify;"><div style="text-align: left;"><div class="hero_image_content wow fadeIn animated" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; animation-name: fadeIn; text-align: center; position: absolute; top: 310px; left: 674.5px; transform: translate(-50%, -50%); width: 944.297px; display: inline; visibility: visible; font-size: 14px; font-family: &quot;Avenir LT W01_45 Book1475508&quot;;"></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2019-04-18T08:05:32+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی mashhad http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/9 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/mashhad_tourism.jpg" alt="MASHHAD"></div><div style="text-align: center;">mashhad2020</div> text/html 2018-06-14T11:03:20+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی پنکه آب پاش دستی: http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/6 <div align="center"> <div align="center"><img style="border: 3px solid rgb(255, 255, 255); outline: 1px solid rgb(197, 197, 197);" src="http://www.mihanstore.net/pic/888-700-MAIN-1.jpg" height="572" width="474"><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span>24000 تومان</strong></p> <a target="_blank" href="http://atr.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=888"><img src="http://atr.mihanstore.net/pic/buy2.gif" border="0"></a><font color="#0099CC"><b><br><br></b></font>پنکه آبپاش، با پره های خود جریان آب و هوا را ترکیب میکند و قطرات بسیار ریز آب را به صورت پودر شده و با فشار هدایت شده در محیط بخش می کند. این موضوع به خنک کردن و افزایش رطوبت محیط منجر می شود و احساس گرمای طاقت فرسا را از بین می برد. به ویژه در فصل های بهار و تابستان و در مناطق گرمسیر، همراه داشتن این محصول در محیط های تحت تابش مستقیم آفتاب اهمیت زیادی دارد. با پاشش آب های پودر شده به روی بدن خود، می توانید خود را خنک کرده و از تجربه حس دلچسب پاشش آب بر روی گونه هایتان و خنکی مطبوع حاصل از آن لذت ببرید. این پنکه با باطری کار میکند و نیازی به برق مستقیم ندارد و به همین جهت در فضای باز و هنگام مسافرت نیز قابل استفاده است. با هر بار فشردن شاسی روی دسته، همراه باد پنکه رطوبت ملایم حاصل از پودر آب نیز در محیط پخش می شود. میزان این رطوبت کاملا ملایم و کنترل شده بوده و هیچگونه خیسی مایع و یا حس نامطبوعی ایجاد نمی کند.<br><br><img style="border: 3px solid rgb(255, 255, 255); outline: 1px solid rgb(197, 197, 197);" src="http://atr.mihanstore.net/images/more_product_images/image/899985888-JPG-1-2.jpg"><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span>24000 تومان</strong></p> <a target="_blank" href="http://atr.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=888"><img src="http://atr.mihanstore.net/pic/buy2.gif" border="0"></a><br><br><font color="#FF0000"><b>ویژگی های پنکه آب پاش دستی:</b></font><b><br>-</b> محصول بسیار مناسب برای فصول گرم<br>- دهانه بزرگ برای اضافه کردن یج به مخزن آب<br>- کارکرد با 2 عدد باطری قلمی<br>- کوچک و قابل حمل</div> </div> text/html 2018-02-15T05:26:53+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی زوج های جوان http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/5 <div align="center"><div align="center"><a href="http://atr.mihanstore.net/fcartmob.php?id=1001" target="_blank" title="http://atr.mihanstore.net/fcartmob.php?id=1001"><img style="border: 3px solid rgb(255, 255, 255); outline: 1px solid rgb(197, 197, 197);" src="http://www.mihanstore.net/pic/1001-700-MAIN-1.jpg" height="511" width="511"></a></div><p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت هر دو بافت مردانه و زنانه با همدیگه : </span>69000 تومان</strong></p> <div align="center"><a target="_blank" href="http://atr.mihanstore.net/addcart.php?action=add&amp;id=1001"><img src="http://atr.mihanstore.net/pic/buy2.gif" border="0"></a><br><br>زوج های جوان همواره می خواهند تا هماهنگی و عشق خود را نمایان سازند. از جمله مد های جدید و به روز ارائه شده پوشاک با طرح یکسان برای زوج هاست که هماهنگی خاصی به زوج ها داده و زیبایی فوق العاده ای در نمایش یک دلی میان آن ها دارد. ست بافت مردانه و زنانه Zigzag از جمله ست های جدیدی است که با طرحی بدیع و با کیفیتی بی نظیر عرضه شده است تا بهترین هدیه برای زوج های جوان و عاشق باشد. این محصول به صورت فری سایز عرضه شده است و برای افرادی که دارای سایز لارج و ایکس لارج دارند مناسب است. </div></div> text/html 2018-01-15T16:01:14+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی مشهد تخفیف بیزینس mashhadtakhfif Business http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/8 <div><br></div><div><i class="icon icon-tags" style="color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; box-sizing: border-box;"><h2 class="title" style="color: rgb(2, 133, 206); font-family: custom, tahoma; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px 0px 10px; padding: 12px 0px 0px; text-transform: uppercase; font-size: 25px; direction: rtl; height: 38px;"><a href="http://www.mashhad7.ir/post/2382" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none; border: medium none;">مشهد تخفیف بیزینس</a></h2><p class="meta" style="line-height: 21px; margin-top: 0px; direction: rtl; margin-bottom: 30px; padding: 5px 0px 15px;"><span class="date" style="float: right;">سه شنبه 25 دی 1397 12:17 ب.ظ</span><span class="posted" style="float: left;"><b>نویسنده :</b>&nbsp;<a href="http://www.mashhad7.ir/post/author/111465" style="color: rgb(2, 133, 206); text-decoration-line: none;">مشهد بیزینس</a></span></p><div style="clear: both;">&nbsp;</div><div class="entry" style="direction: rtl; padding: 0px 0px 30px; text-align: justify;"><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="height: 0px; width: 640px; border: 0px;"></div><div style="text-align: center;"><div class="post-content" style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><div class="content" style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word;"><div class="content-body" style="box-sizing: border-box;"><div class="site-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px; color: rgb(78, 195, 225); font-size: 35px;"><img border="0" hspace="0" alt="" align="bottom" src="http://khamenei313.persiangig.com/image/iran/9.gif" style="max-width: 640px; box-sizing: border-box; color: rgb(32, 32, 32); font-size: small;"><img border="0" hspace="0" alt="" align="bottom" src="http://khamenei313.persiangig.com/image/iran/9.gif" style="max-width: 640px; box-sizing: border-box; width: 122px; height: 109px; color: rgb(32, 32, 32); font-size: small;"><img border="0" hspace="0" alt="" align="bottom" src="http://khamenei313.persiangig.com/image/iran/9.gif" style="max-width: 640px; box-sizing: border-box; width: 149px; height: 132px; color: rgb(32, 32, 32); font-size: small;"></div><div class="site-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px; color: rgb(78, 195, 225); font-size: 35px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/web_photo/69/206184.jpg?6649" style="max-width: 640px; box-sizing: border-box; font-size: 11px;"></div><div class="site-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px; color: rgb(78, 195, 225); font-size: 35px;"><b style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;">مشهد تخفیف بیزینس&nbsp;</b><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;">mashhadtakhfif Business</span></div><div class="site-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px; color: rgb(78, 195, 225); font-size: 35px;"><div class="site-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px;"><span style="box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 16px;">همواره تخفیف :صرفه جویی در پول - صرفه جویی در وقت ... راهنما : 09216760437</span></div><div class="site-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 45px; margin-bottom: 15px;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box;"><font size="1" style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><font style="box-sizing: border-box;"><font size="1" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font size="1" style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><font style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" style="box-sizing: border-box;"><font size="1" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 204, 0);"><p align="center" style="line-height: 14px; margin-top: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: bold;">راهنمای خدمات :&nbsp;روی موضوع مورد علاقه کلیک کنید</p><div style="box-sizing: border-box; text-align: center; font-weight: bold;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; width: 499px; border-collapse: collapse; font-size: 11px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-86" href="http://mashhad7.ir/post/category/86" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">سالن زیبایی بانوان</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-85" href="http://mashhad7.ir/post/category/85" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;کالای دخترانه</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-84" href="http://mashhad7.ir/post/category/84" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;تحلیل اقتصادی<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-83" href="http://mashhad7.ir/post/category/83" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;تعطیلات تابستانی</a></li></ul></td><td align="right" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font size="2" style="box-sizing: border-box;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-46" href="http://mashhad7.ir/post/category/46" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;مکانهای تفریحی مشهد</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-81" href="http://mashhad7.ir/post/category/81" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;زیورآلات</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-80" href="http://mashhad7.ir/post/category/80" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;لوازم منزل</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-79" href="http://mashhad7.ir/post/category/79" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;عطر و ادکلن</a></li></ul></font></font></font></font></td><td align="right" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 164px; border-collapse: collapse;"><a class="clearfix category-46" href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/46" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"></a><div style="box-sizing: border-box;"><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#6b6b6b" size="1" face="Mihan-IransansLight" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">مشهد تخفیف بیزینس امکانات خوب مشهد را به شما معرفی و تخفیف های جذاب، برای کمک به اقتصاد خانواده ها را ایجاد مینماید. با تشکر&nbsp;</b></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font color="#6b6b6b" size="1" face="Mihan-IransansLight" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">&nbsp;مدیریت مشهد تخفیف بیزینس</b></font></div></div></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-72" href="http://mashhad7.ir/post/category/72" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;لوازم ورزشی<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-70" href="http://mashhad7.ir/post/category/70" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;کافی شاپ<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-43" href="http://mashhad7.ir/post/category/43" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;شاندیز<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-42" href="http://mashhad7.ir/post/category/42" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;طرقبه</a></li></ul></td><td align="right" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-51" href="http://mashhad7.ir/post/category/51" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;موج های آبی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-6" href="http://mashhad7.ir/post/category/6" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;رستورانهای خوب مشهد<span class="sidebar-dez" style="box-sizing: border-box; float: left; font-size: 9px;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-52" href="http://mashhad7.ir/post/category/52" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;هتل های مشهد<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-63" href="http://mashhad7.ir/post/category/63" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;مشاوره مدیریت</a></li></ul></td><td align="right" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 164px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-55" href="http://mashhad7.ir/post/category/55" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;رزرو بلیط پرواز</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-60" href="http://mashhad7.ir/post/category/60" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;رزرو بلیط قطار</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-48" href="http://mashhad7.ir/post/category/48" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;سالن آرایش و زیبایی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-56" href="http://mashhad7.ir/post/category/56" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;سینماهای مشهد</a></li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-32" href="http://mashhad7.ir/post/category/32" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;شهربازی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-69" href="http://mashhad7.ir/post/category/69" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;خرید ادکلن</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-68" href="http://mashhad7.ir/post/category/68" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;لوازم کودک</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-62" href="http://mashhad7.ir/post/category/62" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;دنیای دیجیتال<br style="box-sizing: border-box;"></a></li></ul></td><td align="right" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-65" href="http://mashhad7.ir/post/category/65" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;مبلمان استیل و راحتی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-61" href="http://mashhad7.ir/post/category/61" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;آرایشگاه مردانه</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-59" href="http://mashhad7.ir/post/category/59" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محصولات ارگانیک<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-57" href="http://mashhad7.ir/post/category/57" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;ابزار آلات&nbsp;</a></li></ul></td><td align="right" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 164px; border-collapse: collapse;"><div style="box-sizing: border-box;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; color: rgb(107, 107, 107); font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-58" href="http://mashhad7.ir/post/category/58" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;ساعت</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-46" href="http://mashhad7.ir/post/category/46" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;مکانهای تفریحی مشهد</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-54" href="http://mashhad7.ir/post/category/54" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;استخر و سونا در مشهد</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-23" href="http://mashhad7.ir/post/category/23" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;سوغات مشهد</a></li></ul></div></td></tr></tbody></table></div></font></font></font></font><div align="center" style="box-sizing: border-box; text-align: center; font-size: 10px;"><font size="1" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><table cellspacing="1" cellpadding="1" style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; width: 499px; border-collapse: collapse;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-47" href="http://mashhad7.ir/post/category/47" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">پوشاک مردانه - زنانه</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-50" href="http://mashhad7.ir/post/category/50" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;خودرو</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-49" href="http://mashhad7.ir/post/category/49" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;پزشکی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-74" href="http://mashhad7.ir/post/category/74" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;تبلیغ در مشهد تخفیف</a></li></ul></td><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-34" href="http://mashhad7.ir/post/category/34" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;دندانپزشکی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-30" href="http://mashhad7.ir/post/category/30" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;تفریحات سالم</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-35" href="http://mashhad7.ir/post/category/35" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;روانشناس و مشاور&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-28" href="http://mashhad7.ir/post/category/28" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;عینک و معاینات چشم</a></li></ul></td><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 164px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-74" href="http://mashhad7.ir/post/category/74" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله پیروزی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-45" href="http://mashhad7.ir/post/category/45" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله کوهسنگی<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-38" href="http://mashhad7.ir/post/category/38" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله فرامرز</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-44" href="http://mashhad7.ir/post/category/44" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله احمد آباد</a></li></ul><font size="2" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 204, 0);"><b style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"></font></font></b></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-33" href="http://mashhad7.ir/post/category/33" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;عسل و زعفران</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-36" href="http://mashhad7.ir/post/category/36" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;دفتر املاک<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-26" href="http://mashhad7.ir/post/category/26" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;تفریحات خانوادگی<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-22" href="http://mashhad7.ir/post/category/22" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;بیمه</a></li></ul></td><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-16" href="http://mashhad7.ir/post/category/16" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;<font color="#ff0000" style="box-sizing: border-box;">گردشگری</font><span class="sidebar-dez" style="box-sizing: border-box; float: left; font-size: 9px;"><font color="#ff0000" style="box-sizing: border-box;">100 مطلب</font></span></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-27" href="http://mashhad7.ir/post/category/27" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;کتاب</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-21" href="http://mashhad7.ir/post/category/21" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;موبایل<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-15" href="http://mashhad7.ir/post/category/15" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;کامپیوتر</a></li></ul></td><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 164px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-40" href="http://mashhad7.ir/post/category/40" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله سجاد</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-39" href="http://mashhad7.ir/post/category/39" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله آزادشهر&nbsp;</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-41" href="http://mashhad7.ir/post/category/41" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;محله بلوار وکیل آباد</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-41" href="http://mashhad7.ir/post/category/41" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">محله قاسم آباد</a></li></ul></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-31" href="http://mashhad7.ir/post/category/31" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;سوپر مارکت</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-14" href="http://mashhad7.ir/post/category/14" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;هتل آپارتمان</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-11" href="http://mashhad7.ir/post/category/11" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;زوجهای جوان</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-11" href="http://mashhad7.ir/post/category/11" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><br style="box-sizing: border-box;"></a></li></ul></td><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 163px; border-collapse: collapse;"><font size="2" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 204, 0);"><div class="inside-border" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; margin-bottom: 45px; font-size: 12px;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; list-style-image: none;"><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-18" href="http://mashhad7.ir/post/category/18" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">بازی و سرگرمی</a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-10" href="http://mashhad7.ir/post/category/10" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;معرفی کالاهای ایرانی<br style="box-sizing: border-box;"></a></li><li class="link-in-sidebar-float" style="list-style: none outside none; box-sizing: border-box; padding: 6px 0px; margin: 0px; display: block;"><a class="clearfix category-25" href="http://mashhad7.ir/post/category/25" style="color: rgb(64, 65, 66); text-decoration-line: none; display: block; box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;">&nbsp;شگفت انگیز</a></li></ul></div></font></td><td style="box-sizing: border-box; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); width: 164px; border-collapse: collapse;"><div><font face="Mihan-Iransans" style="box-sizing: border-box;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; list-style-image: none;"><i class="icon icon-tags" style="box-sizing: border-box;"><p style="line-height: 18.2px; margin-top: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-style: normal; color: rgb(38, 40, 42); font-size: 13px;"><a title="http://cdn.mobike.ir/2907/ir.mobike.mashhad7/ir.mobike.mashhad7.apk" href="http://cdn.mobike.ir/2907/ir.mobike.mashhad7/ir.mobike.mashhad7.apk" target="" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" style="box-sizing: border-box;"><img border="0" hspace="0" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/mobil.jpg" align="baseline" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/69/206184/mobil.jpg" width="189" height="150" style="max-width: 640px; box-sizing: border-box; width: 161px; height: 154px; font-size: 11px;"></font></a></p><p style="line-height: 18.2px; margin-top: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-style: normal; color: rgb(38, 40, 42); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Iransans" style="box-sizing: border-box;">نسخه موبایل مشهد تخفیف&nbsp;</font></p><p style="line-height: 18.2px; margin-top: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-style: normal; color: rgb(38, 40, 42); font-size: 13px;"><font face="Mihan-Iransans" style="box-sizing: border-box;">روی تصویر کلیک کنید</font></p></i></ul></font></div></td></tr></tbody></table><br></b></font></font></div></font></font></div></font></font></font></font></div></div></div></div></div></div></div><div class="bottom-post-side clearfix" style="display: inline-block; box-sizing: border-box; text-align: right;"><div class="post-tag" style="box-sizing: border-box;"><ul style="line-height: 16.8px; margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style-type: none; list-style-image: none;"><i class="icon icon-tags" style="box-sizing: border-box;"></i></ul></div></div></div></div></i></div> text/html 2017-04-16T08:17:16+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی سال 96 : سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال مبارکباد. http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/4 <font size="1" face="Mihan-Iransans"> <font><font><p style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: medium;" align="center"><font color="#006600"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7193343973/23.gif" align="bottom" hspace="0" border="0"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7193343973/23.gif" align="bottom" hspace="0" border="0"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7193343973/23.gif" align="bottom" hspace="0" border="0"></font></p> <p style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: medium;" align="center"><b>سلام به سایت مشهد تخفیف</b></p><p style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: medium;" align="center"> <b><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600">خوش آمدید</font></font></font></b></p></font></font></font><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b><font><font><p style="color: rgb(0, 102, 0);" align="center"><span style="FONT-SIZE: small">سال 96 : سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال مبارکباد.</span></p></font></font></b></font><font size="1" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><p align="center"><b>راهنمای خدمات :</b><b> روی موضوع مورد علاقه کلیک کنید<br></b></p> <table style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px solid" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/71" style="text-decoration: none; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600">&nbsp;</font></font></font></font></font></a><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/51">موج های آبی&nbsp; </a></font></font></font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://www.mashhadtakhfif.ir/post/1405" target="" title="http://www.mashhadtakhfif.ir/post/1405">باشگاه ورزشی بانوان</a></font></font></font></span></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/71" style="text-decoration: none; font-size: 10.6667px; text-align: right;">داروخانه اینترنتی در مشهد&nbsp;</a></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#006600"><font color="#006600">&nbsp;<a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/6">رستورانهای مشهد&nbsp; </a></font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#990000"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/48">سالن آرایش و زیبایی </a></font></font></font></span></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="right"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/49">مطب پزشکان</a></font></font></font></font></font></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/52" style="text-decoration: none; color: rgb(189, 67, 1); background-color: rgb(240, 237, 231);">هتل های مشهد</a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="right"><font color="#006600"><font color="#006600">&nbsp;<a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/54">استخر و سونا&nbsp; </a></font></font><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/54"><br></a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="right"><font color="#006600"><font color="#006600">&nbsp;</font></font><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/34">دندانپزشکی</a></font></font></font></font></td></tr></tbody></table> </font></font></font><font size="1" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><font color="#006600"> <table style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px solid" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/55">رزرو بلیط پرواز</a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/13">تعمیرگاه خودرو<font color="#006600">&nbsp;</font> </a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#006600"><font color="#006600">&nbsp;</font></font><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/35">مشاور خانواده </a></font></font></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/60">رزرو بلیط قطار</a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/47">پوشاک و کت شلوار </a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/63">مشاوره کسب و کار</a></font></font></font></font><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/42">طرقبه&nbsp;&nbsp;</a>- &nbsp;<a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/42">شاندیز </a></font></font></font></font></font></font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><a href="http://mashhadtakhfif.ir/post/category/36"><font color="#990000">املاک رهن و اجاره خرید فروش</font><br></a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/20">کالاهای ایرانی </a></font></font></td></tr></tbody></table> <table style="BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px solid" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://www.mashhadtakhfif.ir/post/category/32" style="text-decoration: none; color: rgb(189, 67, 1); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(240, 237, 231);">شهربازی</a></font></font></font></font></font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="right">&nbsp;<a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/45"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">محله کوهسنگی،<font color="#006600">&nbsp;حرم مطهر</font></span><br></a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="right"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/38">محله فرامرز&nbsp;</a></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://www.mashhadtakhfif.ir/post/category/70">کافی شاپ</a></font></font></font></font></font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="right">&nbsp;<a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/44">محله احمد آباد</a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="right"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/39">محله آزادشهر</a></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/46">مکانهای تفریحی مشهد&nbsp;</a></font></font></font></font></font></font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="right">&nbsp;<a href="http://zargary.mihanblog.com/post/category/40">محله سجاد</a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="right"><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://www.mashhadtakhfif.ir/post/category/69"><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"></span></a></font></font><font color="#006600"><font color="#006600"> </font></font><font color="#006600"><font color="#006600"><a href="http://www.mashhadtakhfif.ir/post/category/25">لیست خدمات سایت&nbsp; </a></font></font></td></tr></tbody></table></font></font></div><font size="1" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="1" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="1" face="Mihan-Iransans"> </font><br> text/html 2012-09-27T04:45:50+01:00 mashhadtakhfif.mihanblog.com مدیریت تکنولوژی سلام مشهد تخفیف http://mashhadtakhfif.mihanblog.com/post/3 &lt;div align="justify"&gt;بنام خداوند مهرآفرین ... سلام&lt;br&gt; مشهد تخفیف حامی :" تولید ملى، حمایت از كار و سرمایه‌ى ایرانى"&lt;br&gt; مدیر سایت: محمد صادق زرگری کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA و کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مشهد و طراح خدمات رفاهی یکپارچه TQMمشاوره مدیریت و بزینس بازاریابی کالا و خدمات .&lt;br&gt; شعار ما : نفع خود را در نفع رساندن به مردم بدانید.09153197424&lt;/div